Yalnızlık Kahvesi

Yaln zl k Kahvesi Do an H zlan n sanat n bug n ne sahip kmaya ve ge mi ini hat rlamaya a ran yaz lar n derledi i Yaln zl k Kahvesi gelece e dair bir sorumluluk duygusu da i eriyor zellikle edebiyat alan ndan T rkiye

 • Title: Yalnızlık Kahvesi
 • Author: Doğan Hızlan
 • ISBN: 9789750805776
 • Page: 248
 • Format: Paperback
 • Do an H zlan n sanat n bug n ne sahip kmaya ve ge mi ini hat rlamaya a ran yaz lar n derledi i Yaln zl k Kahvesi, gelece e dair bir sorumluluk duygusu da i eriyor zellikle edebiyat alan ndan, T rkiye ve d nyadan se kin rnekler sunan bu kitap bir t r bellek ar ivi niteli inde Ki isel haf zam z n g l oldu una inansak bile toplumsal belle in ne kadar zay f olabilDo an H zlan n sanat n bug n ne sahip kmaya ve ge mi ini hat rlamaya a ran yaz lar n derledi i Yaln zl k Kahvesi, gelece e dair bir sorumluluk duygusu da i eriyor zellikle edebiyat alan ndan, T rkiye ve d nyadan se kin rnekler sunan bu kitap bir t r bellek ar ivi niteli inde Ki isel haf zam z n g l oldu una inansak bile toplumsal belle in ne kadar zay f olabildi i ortada Ya am m z alt st eden pek ok olay bile be sene sonra hi olmam gibi kar lanabiliyor Hele k lt r s z konusuysa, tam bir bal k haf zas na sahibiz Kitaba neden Yaln zl k Kahvesi ad n verdi ime gelince Ben hep lg n kalabal klardan uzakta ya ad m Okur yazar olman n getirdi i bir ya am tarz belki de bu Ben yaln zl k k emde oturmaktan memnunum Ve tek ba ma i ti im yaln zl k kahvemi sizinle payla mak istedim Do an H zlan dan Kitaplar Kitab , Sakl Su, G ncelin a r s , Mavi Bereli, iir ilingiri ve D zyaz Ayrac ndan sonra Yaln zl k Kahvesi

  • [PDF] Download ☆ Yalnızlık Kahvesi | by Ú Doğan Hızlan
   248 Doğan Hızlan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Yalnızlık Kahvesi | by Ú Doğan Hızlan
   Posted by:Doğan Hızlan
   Published :2019-07-12T02:06:43+00:00


  About “Doğan Hızlan

  • Doğan Hızlan

   Davutpa a 28 lkokul dan sonra Pertevniyal Lisesi ni bitirdi 1956 Hukuk Fak ltesi nde okudu 1963 te d zeltmen olarak girdi i Cumhuriyet ve Yeni Gazete nin 1970 71 sanat sayfalar n y netti Alt n Kitaplar Yay nevi nde al t Yeni Edebiyat dergisinin 24 say , 1969 71 kurucusu ve yaz i leri m d r oldu Aral k 1980 den beri yay mlanmakta olan G steri dergisinin genel yay n y netmenli ini s rd rmektedir Halen H rriyet gazetesinde yay n dan man ve k e yazar d r Do an H zlan al t gazete d nda, Pazar Postas , Yank , a, T rk Dili, D nem, Yelken, iir Sanat , Papir s, Soyut, Yeni Edebiyat, Devrim, G steri gibi dergilerde o unlukla ele tiri, kitap tan t m t r nde yaz lar yazd Onat Kutlar, Kemal zer, Adnan zyal ner ve Konur Ertop un da bulundu u a dergisi etraf nda olu an a ku a aras nda an ld 1974 te TRT de Ya ayan Edebiyat lar adl program haz rlay p sundu 1972 de TRT stanbul Radyosu nda Kitaplar ve D nceler program yla ba lad kitap programlar n , Karalama Defteri ad yla TRT 2 ye ta d Ba ndan beri yap m n ve sunuculu unu stlendi i program daha sonra NTV de ve CNN T rk te yay nland 2006 y l nda 25 Uluslararas T YAP Kitap Fuar n n Onur Yazar se ildi.  426 thoughts on “Yalnızlık Kahvesi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *